Haberler

KAPALI DEVRE RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YÖNETMELİĞİ

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KAPALI DEVRE RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YÖNETMELİĞİ

 Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kurulması, işletilmesi ve 3984 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinde öngörülen yayın ilkelerine uygunluğunun gözetilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi için kapalı devre radyo, televizyon lisansı verilmesi ile ilgili usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, ulusal, bölgesel ve yerel yayınlar dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda hedef kitleye ulaştırmak üzere genellikle kablo ile yapılan radyo, televizyon ve veri yayını ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanakrtük

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 2, 3, 8 ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kurma ve İşletme İzni

Madde 4 —Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Üst Kurulun iznine bağlıdır.

Tanımlar

Madde 5 —Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen deyimlerinden;

a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

b) Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

c) Yönetmelik: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğini,

d) Kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

e) Kapalı Devre Radyo Sistemi: Genel radyo yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için kullanılan sistemi,

f) Kapalı Devre Televizyon Sistemi: Genel Televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için kullanılan sistemi,

g) Radyo Alıcısı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinlemeye yarayan cihazları,

h) Televizyon Alıcısı: Televizyon yayınlarını almaya ve seyretmeye yarayan cihazları,

ifade eder.

Lisans Tipleri

Madde 6 —Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlayan kuruluşlar;

a) Kapalı Devre Radyo yayını için KD-RD lisansı,

b) Kapalı Devre Televizyon yayını için KD-TV lisansı,

c) Kapalı Devre Radyo-TV Güvenlik sistemleri için KD-Gv Lisansı,

almak üzere Üst Kurula başvuruda bulunabilirler.

Lisans Başvuruları

Madde 7 —Kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kurmak ve işletmek üzere lisans belgesi almak isteyen kuruluşlar, Üst Kuruldan temin edecekleri “Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Lisans Başvuru Formlarını” (EK-1, EK-2) eksiksiz doldurarak gerekli tahkikatın yapılması amacı ile Valiliklere teslim ederler.

Kamu kurum ve kuruluşları başvurularını doğrudan Üst Kurula yaparlar.

Başvuru Formu

Madde 8 —Kapalı devre lisans başvuru formları, lisans almak isteyen kuruluşların ad ve adresleri ile birlikte sistemin amacı, kuruluş yeri, sistemi meydana getiren cihaz ad ve sayısı, sistemde kullanılacak yayın kaynağı ve içeriği ile ilgili bilgileri kapsar. Sistemin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili teknik bilgiler ve blok diyagram başvuru formuna eklenir. Teknik bilgiler sistemde kullanılacak kameraların, alıcıların, dağıtım santrallerinin, audio ve video bant yazıcı/okuyucularının ve diğer teçhizata ait teknik özellikleri gösterecektir. Blok diyagram, teknik teçhizatın bina veya binalar grubu içindeki yerleşim ve dağılımını blok olarak gösterecektir (EK-3).

Taahhütname

Madde 9 —Kapalı Devre Lisans belgesi sahipleri 3984 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinde belirtilen yayın ilkelerine bağlı kalacaklarını ve sistemlerinde bu Yönetmeliğin kapsamında belirtilen kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermeyeceklerini taahhüt ederler.

Valilik Tahkikatı

Madde 10 —Valilikler, başvuru sahipleri hakkında, Devlet güvenliği, kamu düzeni ve genel ahlak hususlarında gerekli tahkikatı yapar ve lisans verilmesinde sakınca görülenleri belirterek, başvuru formlarını ve eklerini Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderir.

Üst Kurulca başvuru formları incelenerek sistemi kurma ve işletmesinde sakınca bulunmayan başvuru sahiplerine verilmesi uygun bulunan “Lisans Belgesi” ilgili kuruluşa gönderilir.

Lisans Ücretleri

Madde 11 —Kapalı devre lisans ücretleri, verilen lisansın tipine göre kuruluşun müracaat formunda beyan ettiği alıcı sayısının Üst Kurul tarafından her yıl belirlenecek bir katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanır. Lisans süresi beş yıldır. Lisans ücretleri lisans süresi için bir defaya mahsus olmak üzere lisans başlangıcında peşin olarak alınır.

Kapalı devre güvenlik sistemi kuran ve işleten kuruluşlar Üst Kurula ve ilgili Mülki İdare Amirliğine söz konusu sistemle ilgili detaylı plan ve bilgiyi vermek ve Üst Kuruldan lisans belgesi almak zorundadırlar.

Eğitim ve öğretim amacı ile üniversitelerin ve meslek liselerinin iletişim ve telekomünikasyon bölümlerince kurulan kapalı devre radyo ve televizyon sistemlerinden lisans ücreti alınmaz.

Kapalı Devre Radyo Yayın Lisans Ücreti (TL) : KRLÜ x alıcı sayısı

Kapalı Devre Televizyon Yayın Lisans Ücreti (TL): KTLÜ x alıcı sayısı

KRLÜ : Kapalı Devre Radyo Lisans Ücreti Katsayısı

KTLÜ : Kapalı Devre Televizyon Lisans Ücreti Katsayısı

Alıcı Sayısı : Sistemde kullanılan radyo ve televizyon alıcıları ile kamera ve video cihaz sayılarının toplamıdır.

Üst Kurul, Kapalı Devre Radyo-Televizyon Lisans Ücreti katsayısını her yıl belirleme yetkisine sahiptir.

 

 

Lisans Avansı

Madde 12 —Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen lisansları almak için başvuruda bulunan kuruluşlar, Üst Kurul tarafından belirlenen her lisans türü için lisans ücretinin %10 unu daha sonra lisans ücretinden mahsup edilmek üzere başvuru tarihinde lisans avansı olarak Üst Kurulun bildireceği banka hesabına yatırırlar. Lisansı almaya hak kazanamayan kuruluşların ödedikleri avansları yazılı talepleri üzerine kendilerine aynen iade edilir.

Lisans Belgesi

Madde 13 —Üst Kurulca başvuru formları incelenerek kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kurma ve işletmesi uygun bulunan başvuru sahiplerine Lisans belgesi verilir. Lisans belgesi alan kuruluşlar ilgili Mülki İdare Amirliklerine bildirilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 14 —Lisan belgesi sahipleri, izin tarihinden itibaren sistemlerinde uygulayacakları programlar hakkında her altı ayda bir Üst Kurula detaylı bilgi vermek zorundadırlar.

Güvenlik Kuvvetleri ile İşbirliği

Madde 15 —Kapalı devre radyo ve televizyon sistemlerinin lisans belgelerinde belirtilen amaçlara, 3984 sayılı Kanunda öngörülen Yayın İlkelerine uygunluğunun gözetilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinin yürütülmesinde Üst Kurul, güvenlik birimleri ile işbirliği yapar.

Kontrol Kolaylıkları

Madde 16 —Kapalı devre radyo ve televizyon sistemi lisans belgesi sahipleri, sistemle ilgili olarak Üst Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak kontrollerde Üst Kurul temsilcileri ve güvenlik kuvvetlerine her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

Kamu Kurum ve Kuruluşların Yöneticileri

Madde 17 —Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri kapalı devre radyo ve televizyon sisteminin lisans belgelerinde belirtilen amaçlara ve Kanunda öngörülen yayın ilkelerine uygunluğun gözetilmesi ve denetlenmesinde doğrudan Üst Kurula karşı sorumludurlar.

Reklam Yayını

Madde 18 —Üst Kurul tarafından kapalı devre radyo ve/veya televizyon işletme izni verilen kişi, kurum ve kuruluşların kapalı devre yayınlarında reklamlara yer verilemez.

Lisans Belgelerinde Değişiklik

Madde 19 —Lisans belgesi ve eklerinde belirtilen hususlarda, değişiklik yapılması öngörüldüğü takdirde, lisans belgesi sahipleri yapılacak değişiklikleri doğrudan Üst Kurula bildirirler ve uygun görülmesi halinde önceki Lisans iptal edilerek ilgililere yeni Lisans belgesi verilir. Bu değişiklik de başvuru formunda belirtilen alıcı cihaz sayısının artış oranı yüzde onu geçenlerden artan cihaz sayısına göre madde 11 de belirtilen hesaplama şekli ile Ek ücret kıst olarak hesaplanarak tahsil edilir.

Lisans Belgelerinin İptali

Madde 20 —Kanun esaslarına veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı işletilmekte olduğu belirlenen kapalı devre yayınları lisans belgesi sahipleri, Üst Kurulca uyarılır. Bu uyarıda belirtilen aykırılığın devam etmesi halinde sonuçları açıkça belirtilir.

Söz konusu aykırılığın devam etmesi halinde verilen lisans belgeleri Üst Kurul tarafından iptal edilir ve bu husus ilgili Mülki İdare Amirliklerine bildirilir. Lisans belgeleri iptal edilen kişi ve kuruluşlara iptal tarihinden itibaren iki yıl içinde lisans belgesi verilmez. Alınmış olan lisans ücreti irad kaydedilir.

Yasal İşlemler

Madde 21 —Üst Kuruldan lisans almadan her ne sebeple olursa olsun kapalı devre radyo ve televizyon sistemi kuranlar ya da lisans belgeleri iptal edildiği halde kapalı devre sistemi işletenler ile bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren Geçici 1 inci maddesi gereğince Üst Kurula başvurmayanlar hakkında, 3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 —Kanun hükümlerine uygun şekilde Üst Kuruldan lisans alarak işletilmekte olan kapalı devre radyo ve televizyon sistemi sahipleri, yıllık izin süresinin bitimini takip eden ay içerisinde Üst Kurula başvurarak bu Yönetmelikte belirtilen lisans belgesini almak zorundadırlar.

Geçici Madde 2 —2002 yılı için Kapalı Devre Radyo Yayını Lisans Ücreti Katsayısı (KRLÜ) 200.000-TL ve Kapalı Devre Televizyon Yayını Lisans Ücreti Katsayısı (KTLÜ) 1.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 22 —15/2/1995 tarihli ve 22203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 23 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 —Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın